ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών: Υποβολή Εργαστηριακών Αναφορών

Επιλέξτε την εργαστηριακή σας άσκηση

 Εργαστηριακές Ασκήσεις
1. Ποροσιμετρία Υδραργύρου
2. Θερμομηχανική Ανάλυση Σύνθετων Υλικών
3. Θερμογραφία με Μέτρηση της Ανακλώμενης Υπέρυθρης Ακτινοβολίας
4. Παραγωγή και Μορφοποίηση Κεραμικών Υλικών με την Τεχνική της Θερμής Συμπίεσης
5. Πολυμερισμός Μεθακρυλικού Μεθυλίου (Plexiglas) και Εφαρμογές
6. Σκλήρυνση Ακόρεστου Πολυεστέρα και Εφαρμογές
7. Υγρομετρική Συμπεριφορά Υλικών
8. Ανοδική οξείδωση αλουμινίου
9. Εφαρμογές στην Υπέρυθρη Φασματοσκοπία με Μετασχηματισμό Fourier
10. Υπερηχοσκόπηση Υλικών για την Αποτίμηση της Μηχανικής Αντοχής τους
11α. Μικροσκοπία Οπτικών Ινών
11β. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
11γ. Διαχείριση Δεδομένων Υλικών / Περιβάλλοντος στην Κλίμακα των Εγκαταστάσεων / Κατασκευών

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε το αρχείο της εργασίας σας
(Απαιτείται διαφορετικό όνομα αρχείου σε κάθε νέα υποβολή σας στο παρόν μάθημα)

Αριθμός ομάδας:
Επώνυμα - Ονόματα Μελών Ομάδας:
 
 
 
 
 
 
email επικοινωνίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Αρχείο τύπου pdf (έως 5 ΜΒ):
Αλλες πληροφορίες (μέχρι 70 χαρακτήρες):

Συμπληρώστε το παράθυρο ασφαλείας (reCAPTCHA.v2)